Aydınlatma Metni

EXPERIUM GAYRİMENKUL YATIRIM VE DANIŞMANLIK A.Ş.’NİN KVKK KANUNU

ÇERÇEVESİNDE AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni, Experium Gayrimenkul Yatırım ve Danışmanlık A.Ş. tarafından işlenen süreçlere ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aydınlatma amacıyla hazırlanmıştır.

 

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri Ve Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, internet ortamında, telefon yoluyla iletişimlerinizde ve yer görme amacıyla ofis ziyaretlerinizde doldurduğunuz formlar kapsamında yürütülen iletişim faaliyetleriyle doğrudan sizler aracılığında elde edilmektedir. Kişisel verileriniz, Experium Gayrimenkul Yatırım ve Danışmanlık AŞ’nin sizlere sunduğu hizmetler kapsamındaki meşru menfaatine dayanılarak yalnızca Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmektedir.

 

Kişisel Verilerin İşleme Amaçları
Kişisel verileriniz, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması, yürütülmesi ile işlenmekte ve sizleri indirim/promosyon/kampanya gibi menfaatlerden faydalandırmayı amaçlamaktadır.

 

Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar Ve Paylaşım Amaçları
Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları
çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla Experium Gayrimenkul Yatırım ve Danışmanlık AŞ’nin iş ortakları, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile paylaşılabilecektir.

 

Veri Sahiplerinin Hakları Ve Bu Hakların Kullanılması
Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Experium Gayrimenkul Yatırım ve Danışmanlık AŞ’nin Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince; yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Experium Gayrimenkul Yatırım ve Danışmanlık A.Ş.’ne
önceden bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletmeniz durumunda talepleriniz Experium Gayrimenkul tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.