Özel Nitelikli Verilerin İşlenmesi

Özel Nitelikli Verilerin İşlenmesi

 

KVK Kanunu’nun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veriler “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek/vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. Experium Gayrimenkul Yatırım ve Danışmanlık A.Ş.,
özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından KVK Kanunu’nun 6. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmekte ve bu verilerin korunmasında hassasiyet göstermektedir.


EXPERIUM, özel nitelikli kişisel verileri, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla KVK Kanunu’na uygun bir biçimde aşağıdaki durumlarda işlemektedir.

 

Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise;
İletişimde bulunduğumuz kişiler, içinde bulundukları şartları EXPERIUM ile paylaşarak kendilerine özelleştirilmiş hizmet talep edebilmekte ve bu amaçla özel nitelikli verilerini paylaşabilmektedirler. Kişisel veri sahiplerimiz, özel nitelikli verisini paylaşarak; bulunduğumuz toplu yapı/site projelerinde yaşayabilecekleri herhangi bir aksaklık, sağlık sorunu veya suça mahal verecek hareketlerden korunabilmektedir. EXPERIUM, kişilerin özel nitelikli verilerini ancak ilgili kişiden açık rıza alarak,
sadece toplama ve ilgili kişiler ile paylaşma amacına hizmet etmesi için işleyecektir.


Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;
Kişisel veri sahibinin özel nitelikli adli sicil verisi, kanunlarda öngörülen hallerde sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.